Evolució observada de la precipitació

Tot seguit es mostra l’evolució de la precipitació a quatre àmbits o punts del territori: al conjunt de Catalunya, a l’observatori de l’Ebre, a l’observatori Fabra (de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona), i a la sèrie històrica de la ciutat de Barcelona. També s’ofereix una anàlisi de la tendència observada a un conjunt de sèries climàtiques des del 1950.

La precipitació al conjunt de Catalunya

Seguidament s’ofereix l’evolució de la precipitació acumulada al conjunt de Catalunya des del 1950. La sèrie climàtica s’ha generat a partir de 72 sèries distribuïdes pel territori (veure la seva distribució espacial). Els valors es mostren com a anomalia anual o estacional (en %) respecte la mitjana del període de referència 1961-1990 (període recomanat per l’Organització Meteorològica Mundial per copsar canvis a llarg termini). La corba negra correspon a un filtre gaussià de 13 membres.

Per a més informació sobre la tendència de la precipitació a Catalunya consulteu el capítol corresponent del Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics.

Imatge seleccionada

La precipitació a l’Observatori de l’Ebre (Roquetes)

Aquí es mostra l’evolució de la precipitació acumulada a l’Observatori de l’Ebre, que disposa de registres climàtics des del 1905. Els valors es mostren com a anomalia anual o estacional (en %) respecte la mitjana del període de referència 1961-1990 (període recomanat per l’Organització Meteorològica Mundial per copsar canvis a llarg termini). La corba negra correspon a un filtre gaussià de 13 membres.

Imatge seleccionada

La precipitació a l’Observatori Fabra (Barcelona)

Tot seguit, es mostra l’evolució de la precipitació acumulada a l’Observatori Fabra, que disposa d’una sèrie climàtica centenària, referent a la ciutat de Barcelona. Els valors es mostren com a anomalia anual o estacional (en %) respecte la mitjana del període de referència 1961-1990 (període recomanat per l’Organització Meteorològica Mundial per copsar canvis a llarg termini).

Imatge seleccionada

La precipitació a Barcelona des del 1786

La ciutat de Barcelona disposa de registres climàtics instrumentals que es remunten a l’any 1780. Gràcies a una tasca exhaustiva de digitalització dels documents originals, i una posterior anàlisi de qualitat i d’homogeneïtat de les dades, s’ha pogut reconstruir la sèrie pluviomètrica de la ciutat des del 1786 (veure Prohom et al. 2015, per a més detalls). Tot seguit es mostren els valors la precipitació acumulada, expressat com a anomalia anual o estacional (en %) respecte del període de referència 1851-1900, també conegut com a període preindustrial. La corba negra correspon a un filtre gaussià de 13 membres.

Imatge seleccionada

Anàlisi de la tendència de la precipitació des del 1950

Aquí es mostra la tendència de la precipitació acumulada per a diferents resolucions temporals (anual i estacional), i per a un conjunt de 72 sèries climàtiques repartides pel territori. L’àrea dels cercles és proporcional al valor de la tendència decennal (en %/decenni), i el color indica el signe (blau=augment, taronja=descens). La circumferència taronja indica que la tendència es estadísticament, significativa segons el test de Mann-Kendall (p<0,05).

Imatge seleccionada

Més informació

El monitoratge del clima a Catalunya s’avalua a través del Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics (BAIC). Aquí hi trobareu informació més detallada i actualitzada sobre la tendència de la precipitació a Catalunya.