Utilitzeu aquest formulari per enviar les vostres consultes, queixes i suggeriments sobre qualsevol dels serveis que ofereix el Servei Meteorològic de Catalunya.

Per peticions d’informació o de serveis posem al teu abast els següents formularis específics:

Comunicació

Vull (obligatori):

Dades de contacte

El Servei Meteorològic de Catalunya us respondrà en català. Si voleu rebre la resposta en una altra llengua oficial a Catalunya, o en anglès, indiqueu-ho al contingut de la vostra comunicació.

Informació sobre el tractament de dades personals
  • Responsable del tractament: Servei Meteorològic de Catalunya
  • Delegat de protecció de dades: protecciodades.meteocat@gencat.cat
  • Finalitat del tractament: Tramitar les peticions d’informació, atendre les queixes i recollir els suggeriments dels ciutadans sobre la matèria competència del SMC.
  • Base jurídica: Compliment de missió en interés públic (Art. 6.1.e. RGPD). Les dades identificatives i de contacte són necessàries per tramitar la vostra sol·licitud. El fet de no proporcionar-les pot impedir que es tramiti.
  • Destinataris: No es preveu comunicar dades a tercers, excepte si hagués una obligación legal.
  • Drets de les persones: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a través d’un correu electrònic, indicant el vostre NIF o document identificatiu equivalent a protecciodades.meteocat@gencat.cat
  • Termini de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l'interessat no en sol·liciti la supressió, En qualsevol cas, es conservaran el temps necessari per complir amb obligacions legals
  • Reclamació: Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació adreçada a l'APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l'Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

Terminis de resposta

D’acord amb l’article 10.1.c) de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la que es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient, les sol·licituds d’informació ambiental es resoldran amb caràcter general per part de l’SMC el més aviat possible i sempre dins el termini màxim d’un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud en el registre. 

Si el volum i la complexitat de la informació requerida són tals que resulta impossible complir el termini abans indicat, les sol·licituds es resoldran dins del termini de dos mesos des de la seva recepció en el registre, prèvia comunicació al sol·licitant. 

Oficines

C/Berlín núm. 38-48 4a
08029 Barcelona
Telèfon: 93 567 60 90
A/e: smc.meteocat@gencat.cat

Data d'actualització: 17.12.2020